KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE VAŠU PLOCHÚ STRECHU

Zobrazenie:

Hydroizolačne systémy plochých striech

Hydroizolačne systémy plochých striech

MANAPO - Váš osvedčený partner v poskytovaní spoľahlivých hydroizolačných systémov pre ploché strechy.

 

Sme súčasťou nadnárodného koncernu - VEDAG GmbH,s centrálou vo Frankfurte n/M. , Flinschstrasse 10-16, SRN.

 

Našim cieľom je ponúkať Vám skutočné výhody hydroizolačných systémov používaných pri rekonštrukciách a opravách plochých striech.

 

Všetky návrhy hydroizolačných systémov sú pripravené tak, aby splnili všetky Vaše technické a ekonomické požiadavky v rámci uznávanej značky VEDAG.

 

Vysokokvalitné, navzájom zladené materiály a know-how firmy MANAPO sú pre Vás garanciou istoty, funkčnosti a dlhodobej životnosti hydroizolačného systému Vašej strechy.

 

Existuje veľmi veľa názorov na ploché strechy. Plochá strecha väčšinou slúži ako nenápadná, neviditeľná ochrana našich budov. Často hovoria, že je to piata fasáda objektu. Ale aj táto plochá strecha može byť originálnou a dominantnou súčasťou našej budovy. Široká škála farebnosti asfaltovaných pásov zabezpečuje pestré farebné úpravy plochej strechy. Ako kvalitné návrhy a technické riešenia možu slúžiť zelené strechy, terasy, parkoviská a pod.

 

V skutočnosti je len na nás, aby sme túto časť budovy zviditelnili a aktivne využívali.

 

Spádovanie plochých striech

Spádovanie plochých striech

Je určené predovšetkým:

- pre spádovanie plochých striech pri rekonštrukcii a novostavbách

- vyrovnávanie podkladov pod anhydritové podlahy

- súčasť konštrukcie podláh- výplň stavebných konštrukcii (klenby, mosty, stropy)

 

Pre ľahký betón vyrobený za pomoci recyklovaného polystyrénu je zaužívaný názov polystyrénbetón. Používa sa hlavne na spádovanie plochých striech.Polystyrénbetón sa vyrába ako hustá kaša umožňujúca vytvárať spádové vrstvy plochých striech, balkónov, terás, zámkovej dlažby, parkovísk, ako podkladová vrstva pod konečnú povrchovú úpravu. Patrí k stále častejšie používaným materiálom a to hlavne pre jeho veľmi priaznivú cenu, izolačné vlastnosti a mrazuvzdornosť. Použitie polystyrénbetónu pre spádovú vrstvu výrazne zníži pracnosť pri spádovaní plochých striech v porovnaní s inými materiálmi.Prespádovaná strecha výrazne predĺži životnosť hydroizolačného systému plochej strechy.

 

Zateplenie a prespádovanie plochej strechy - bytový dom

 

Zateplenie a tepelné izolácie plochých striech

Zateplenie a tepelné izolácie plochých striech

Ploché strechy sú hlavne pri starších stavebných objektoch kritickým miestom z hľadiska priesaku vody dovnútra a úniku tepla z budovy. Ak chcete tento problém vyriešiť, nemusíte hneď postaviť nový krov. Stačí, ak plochú strechu zateplíte tepelnoizolačným materiálom.

 

Základným predpokladom predĺženia životnosti strešného plášťa je kvalifikovaná rekonštrukcia v kombinácii s vhodne navrhnutými a kvalitnými materiálmi. Skúsenosti mnohých investorov a realizačných firiem však poukazujú aj na prípady, kedy je nevyhnutné sanovať a opravovať už zrekonštruované strechy. Dôvodom je, v mnohých prípadoch, zle zvolená rekonštrukcia, presnejšie nesprávny prístup k rekonštrukcii.Na Slovensku je množstvo starších panelových bytových domov, priemyselných objektov či administratívnych budov. Ich strechy potrebujú rekonštrukciu a nemalú pozornosť. Patria však do segmentu, v ktorom často dochádza k podceňovaniu dôležitosti a kvality realizácie. Ak používatelia objektov vsadia na profesionálne a komplexné prevedenie rekonštrukcie striech, výsledkom býva spokojnosť.

 

 

Zateplenie

 

V prípade zateplenia je môžné použiť viaceré druhy tepelných izolácií, od ktorých závisí aplikácia vhodných asfaltovaných pásov.

 

Ak realizujeme zateplenie penovým polystyrénom, natavovať asfaltové pásy priamo na neho nie je možné. Výrobcovia však ponúkajú už hotový alsfaltový pás nakašírovaný na polystyréne. Ak sa použije penový polystyrén bez kašírovania, je možné použiť spodný samolepiaci asfaltový pás a horný pás nataviť.

 

V prípade minerálnej vlny je možné mechanicky kotviť alebo celoplošne nataviť kašírovanú minerálnu vlnu asfaltovaným pásom.

V oboch prípadoch tepelných izolácií (pri vlne i polystyréne) je možné povlakovú krytinu aj voľne položiť a zaťažiť ju stabilizačnou vrstvou.

 

Zateplenie strechy EPS 150S Stabil hr. 140 mm

 

 

Samozrejmosťou súčasných striech je, že spĺňajú svoju prvoradú úlohu – ochranu interiéru pred atmosférickými zrážkami. Nevšedné rozmery stavieb a atypické pôdorysy budov či netradičný terén pozemku sú pre tvorbu plochej strechy výzvou. Zazeleňovanie takýchto striech má svoje opodstatnenie aj z hľadiska ekológie a mikroklímy – vegetačné strechy podporujú zdravú klímu, tlmia hluk a chránia strechu aj celú stavbu.

 

 

Zateplenie dvojplášťovej strechy

 

 

Dvojplášťové ploché strechy.

 

Pri dvojplášťových strechách sa strešný plášť delí na spodný a horný plášť, ktoré sú vzájomne oddelené prevetrávanou vzduchovou medzerou. Táto vzduchová vrstva býva buď vetraná, alebo nevetraná – preto dvojplášťové strechy „vetrané“, alebo „nevetrané“. V zahraničí sa vetraným dvojplášťovým strechám niekedy hovorí „strechy studené“. Dvojplášťové nevetrané strechy sú v podstate obdobou jednoplášťových striech, lebo uzavretá vzduchová vrstva má charakter tepelnej izolácie. Nevetrané dvojplášťové strechy sú veľmi rizikové, najmä s ohľadom na kondenzáciu vlhkosti v uzavretej vzduchovej vrstve.

 

Zatiaľ čo návrh, realizácia alebo rekonštrukcia jednoplášťovej plochej strechy nie je obvykle zložitou technickou záležitosťou, pri dvojplášťovej plochej streche to už také jednoduché nebýva. Pri dvojplášťových plochých strechách sa preto stretávame tak v projektoch, ako pri realizácií s nespočetným množstvom koncepčných chýb aj funkčných nedostatkov, ktoré sa prejavujú niekedy už po prvom zimnom období poruchami v interiéri objektu. Rekonštrukcia je náročná tak technicky, ako investične. Návrh spôsobu vetrania striech je individuálnou záležitosťou každého projektového riešenia strechy. Vetranie vzduchových vrstiev dvojplášťových a viacplášťových striech je zaistené privádzacími a odvádzacími otvormi. Pri návrhu vetrania striech sa možno orientačne riadiť uvedenými údajmi, ak výrobca strešných systémov neposkytuje pre konkrétne riešenia presnejšie údaje. Vetracie otvory treba navrhnúť tak, aby bránili vnikaniu kvapalných a tuhých zrážok do strechy a vletovaniu vtákov a hmyzu (vhodný je aerodynamický tvar, žalúzie, mriežky, sieťky). Kryty vetracích otvorov majú čo najmenej obmedzovať prúdenie vzduchu a nemajú podliehať korózii. Hrúbka vzduchovej vrstvy dvojplášťovej strechy s krytinou s vysokým difúznymodporom sa volí čo najväčšia. Minimálna hrúbka vzduchovej vrstvy vetranej dvojplášťovej strechy v závislosti od dĺžky a sklonu vzduchovej vrstvy a požadovanej účinnosti vetracieho systému je 40 až 100 pri dĺžke vzduchovej vrstvy do 10 m, alebo 50 až 250 m pri odvádzaní zabudovanej vlhkosti.

 

Výhody vetranej dvojplášťovej strechy:

 • relatívne bezpečná a spoľahlivá strešná konštrukcia aj pre budovy s vnútorným prostredím s vysokou relatívnou vlhkosťou
 • rýchla a suchá montáž obvykle vo všetkých ročných obdobiach
 • v nevyhnutnom prípade možnosť zabudovania aj zavlhnutých tepelno-izolačných materiálov, pretože môžu veľmi rýchlo vyschnúť
 • možnosť použitia aj stlačiteľných tepelno-izolačných materiálov
 • vnútorný plášť a najmä vzduchová vrstva dvojplášťovej strechy účinne prispievajú k tlmeniu kolísania teplôt v interiéri v lete
 • starnutie vodotesnej izolácie je pomalšie

 

Nevýhody vetranej dvojplášťovej strechy:

 • koncepčné aj realizačné chyby je možné odstrániť len za cenu vysokých investičných nákladov
 • pri existujúcich dvojplášťových plochých strechách je možné spravidla doplniť tepelnú izoláciu len za cenu rozobratia horného plášťa strechy; niekedy to môže byť aj technicky náročné – napríklad, keď je horný plášť vytvorený z masívnych železobetónových panelov
 • dvojplášťová strecha je vždy technicky aj investične náročnejšia
 • dvojplášťová strecha má vždy väčšiu konštrukčnú výšku než strecha jednoplášťová – má teda viditeľný vplyv na vzhľad budovy
 • je nutná väčšia technologická kázeň pri realizácií, takže je nutná aj pozornejšia kontrola jednotlivých prác na stavbe
 • ak je horný plášť existujúcej vetranej dvojplášťovej strechy z dreveného debnenia, nie je možnú túto strechu pri rekonštrukcii a zateplení previesť na nevetranú dvojplášťovú strechu.

 

Minimálny spád

 

Pri zvažovaní cenových ponúk realizačných spoločností sa netreba riadiť iba kritériom najnižšej ceny. Ponuka solídnej realizačnej spoločnosti by mala zahŕňať aj prespádovanie strechy.

 

Norma STN 73 1901 Navrhovanie striech určuje minimálny sklon strechy 1°, ktorým by mala zrážková voda odtekať do strešných vpustov. I dnes sa často stretávame s nedoriešením spádovania u rekonštruovaných striech.

 

Správne vyspádovaná plochá strecha.

 

 

Nesprávne vyspádovaná plochá strecha.

 

 

Výsledkom je, že aj po aplikácii novej hydroizolácie sa na strechách nachádzajú kaluže. V minulosti sa strechy realizovali bez spádu, čo malo za následok nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou na viacerých miestach. Zmrazovacie cykly spolu s UV žiarením tak výrazne znižovali životnosť krytín.

 

Mechanické kotvenie hydroizolácie z mPVC fólie cez tepelnú izoláciu do nosnej strešnej konštrukcie.

 

Strešný plášť obsahuje určitú vlhkosť, pôsobením ktorej sa môže nová vrstva deformovať. Mechanicky kotvené asfaltové pásy sú prichytené do nosnej konštrukcie pomocou veľkého množstva kotiev a lepia sa navzájom iba v mieste spoja. Vzniknutá vodná para sa tak môže roztiahnuť do väčšej plochy a poruší novú vrstvu hydroizolácie. Preto je pri mechanickom kotvení dôležité perforovať starú krytinu. Ak nie je možné povlakovú krytinu kotviť, natavujú sa asfaltové pásy na starú krytinu cez expanznú vrstvu (špeciálne perforované pásy). Asfaltový pás sa nataví ako vrchná vrstva.

 

Základné využitie tepelnej izolácie v stavebníctve

 

 • Tepelná izolácia pre zateplenie šikmých striech - medzi krokvami (sklenej a čadičovej vaty, polystyrén)
 • Tepelná izolácia pre zateplenie šikmých striech - nad krokvami (čadičové vaty, polystyrén)
 • Tepelná izolácia pre zateplenie plochých striech (polystyrén, integrované tepelné dosky)
 • Zateplenie podláh (čadičové vaty, polystyrén)
 • Kontaktné zateplenie fasády (fasádne dosky z čadičovej vaty, fasádny polystyrén)
 • Tepelná izolácia dutín a výplní (sklenej a čadičovej vaty, fúkané izolácie, PUR materiály)                                        

 

Zateplená strecha bytového domu EPS 150S hr.140 mm

 

 

 

Dlhodobá životnosť

 

Predchádzať rekonštrukciám len nedávno obnovených striech možno iba výberom osvedčenej realizačnej spoločnosti. Ďalším nevyhnutným predpokladom je zistenie aktuálneho stavu strešného plášťa a správne zvládnutie detailov. Podľa STN 73 1901 by prechody a prestupy na strechách mali byť ukončené a zatmelené minimálne 15 cm nad úrovňou hydroizolácie.

 

Dôraz treba klásť aj na profesionalitu a referencie vybranej realizačnej spoločnosti. Postup pri rekonštrukcii by nemal byť závislý len od najllacnejšej cenovej ponuky, ale aj od postupu prác, kvality použitého materiálu a hlavne zodpovedného prístupu k danej rekonštrukcii.

 

Najväčšou odmenou nie je zisk, ale spokojný zákazník, pochvala a dobrý pocit z kvalitne prevedenej práce. To je tá najkrajšia odmena, najlepšia a najlacnejšia reklama pre zodpovednú realizačnú firmu.

Počítadlo
Celkom
79004
Týždeň
432
Dnes
42
Online
1

Nájdete nás aj na FACEBOOKU